నో కాంప్రమైస్ దటీస్ Y.S.Jagan

రాజకీయం వేరు పరిపాలన వేరు అందులోనుా సంక్షేమ పాలన వేరు మరీ అందులోనుా వైద్యం మరియు విద్య వంటి విషయంలో ఏపి ముఖ్యమంత్రి కాంప్రమైస్ కానేకాడు అనేది నేటి 1088 అంబులెన్స్ ల విషయంతో…

View More నో కాంప్రమైస్ దటీస్ Y.S.Jagan