చిత్రం పలికే పలుకులు..

విశ్వంలో ప్రశాంతంగా వుండే చోటును వెతికి వెతికి అలసిపోయిన యువకుడికి రాత్రి కలలో కనిపించిన చిత్రం. చీకు చింతా లేని, బాదరబంది లేని, కుట్ర కుతంత్రాలు లేని, కాలుష్య రహితమైన ప్రాంతం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.ప్రస్తుత…

View More చిత్రం పలికే పలుకులు..